دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
پاسخ های حاد تهویه ای به فعالیت هوازی شدید در کودکان پسر سالم16-13 ساله: ارتباط با عوامل پیکر سنجی مولتیپل اسکلروزیس

بختیار ترتیبیان؛ مرتضی بیرامی

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  هدف تحقیق: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین پاسخ های حاد تهویه ای به فعالیت هوازی شدید با اندازه بدن و برآورد پاسخ های حاد تهوی های یعنی حجم بازدمی پر فشار در ثانیه اول، ظرفیت حیاتی قوی، ظرفیت حیاتی، تهویه ارادی بیشینه و حجم جاری افراد16-13 سال بعد از فعالیت هوازی شدید بود. روش تحقیق: تعداد 80 نفر دانش آموز (قد192-141 سانتی متر، وزن ...  بیشتر