سنجش نگرش ورزشکاران تیمهای ملی نسبت به مواد معدنی و مکملهای ویتامینی

حمید محبی؛ ابوذر جوربنیان؛ سعید یونسی؛ رضا معصومی راد

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  هدف تحقیق: هدف از مطالعه حاضر، بررسی دانش، نگرش و میزان مصرف مکملهای ویتامینی و مواد معدنی ورزشکاران تیمهای ملی بود.روش تحقیق: نمونه های این مطالعه را 68 ورزشکار تیمهای ملی در رشته های والیبال(12-n) وزنه برداری(7-n) کشتی(7-n)تکواندو(10-n)بسکتبال(10-n) جودو(5-n)و بوکس(8-n)تشکیل دادند که بهمنظور اندازهگیری نگرش و میزان مصرف مکملهای ویتامینی، از پرسشنامه ...  بیشتر