دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثرات مکمل سازی کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر برخی شاخص های غیرمستقیم آسیب سلولی ناشی از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان کشتی گیر

رامین امیر ساسان؛ علی ضرغامی؛ مقصود نبیل پور

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1390

چکیده
  هدف تحقیق: کراتین مونوهیدرات به عنوان یکی از پرمصرف ترین مکم لهای تغذی های در افزایش عملکرد ورزشی، بین ورزشکاران محبوبیت گسترده ای دارد. با این حال، اخیراً نگران یهایی درباره ی برخی از اثرات نامطلوب مصرف کوتاه و بلند مدت کراتین بر شاخصهای سلامت وجود دارد. از این رو، تحقیق حاضر به منظور تعیین اثرات مکمل سازی کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات ...  بیشتر