نویسنده = مهدی مهدی اسماعیل نژاد دلاور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو روش مکمل‌گیری کراتین و کراتین-گلوتامین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی کشتی‌گیران نخبه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1391

میثم چاله چاله؛ پژمان معتمدی؛ یاسمینا نجف نیا؛ ابراهیم برارپور؛ مهدی مهدی اسماعیل نژاد دلاور