نویسنده = ساری صرآف، وحید
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر یک مسابقه فوتسال بر پاسخ برخی از شاخص های ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

وحید ساری صرّاف؛ احمد آزاد؛ جواد وکیلی؛ زهرا عبدی اغجه کهلی


2. تأثیر یک م س ا بقه فوتسال بر ایمنی مخاطی بازیکنان زن فوتسال

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1396

وحید ساری صرّاف؛ احمد آزاد؛ جواد وکیلی؛ زهرا عبدی اغجه کهلی