تاثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و برخی شاخص‌های آسیب سلولی مردان غیرفعال در پاسخ به یک جلسه فعالیت وامانده ساز

رضا غنیمتی؛ خسرو ابراهیم؛ بهنام سالاری؛ سمیرا غلامیان؛ لاله حقوقی راد

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1392

چکیده
  هدف پژوهش: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر گلوتاتیون سرم و آنزیم‌های لاکتات دی هیدروژناز و کراتین کیناز مردان غیر فعال پس از به یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. روش پژوهش: در این پژوهش 32 مرد سالم غیرفعال و غیرسیگاری با میانگین سنی (1/2±7/25 سال) به صورت تصادفی در چهار گروه (دارونما، سیر، دارونما- تمرین و سیر- تمرین) ...  بیشتر