اثر مصرف کوآنزیم Q10 متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی بر غلظت سرمی AST و کوفتگی عضلانی تأخیری دانشجویان پسر ورزشکار

مهدی چنگیزی؛ محسن ابراهیمی؛ سید محسن آوندی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  هدف: استفاده از مکمل­های ضد اکسایشی، از فشار اکسایشی ناشی از تمرین­های شدید می­کاهد. از این­رو، هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10  بر غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS) متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در دانشجویان پسر ورزشکار انجام شد. روش‌شناسی: به این منظور 18 نفر دانشجوی ورزشکار با سابقه ...  بیشتر