پایش پاسخهای استرسی و التهابی سیستمیک متعاقب پروتکل تمرینی آکسفورد با و بدون مکمل گیاهی زنجبیل در مردان ورزشکار 2

ولی اله دبیدی روشن؛ سمانه افشان

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدهکراتین کیناز ،(HSP) هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر مکمل ضد التهابی زنجبیل بر تغییرات مقادیر پروتئین شوک گرماییبه ترتیب به عنوان مارکرهای استرس سلولی، آسیب سلولی و مارکر التهابی متعاقب (CRP) C و پروتئین واکنش پذیر (CK)اجرای پروتکل تمرینی قدرتی به روش آکسفورد (الگوی باردهی کاهنده) در مردان جوان والیبالیست بود.روششناسی: 20 مرد ورزشکار ...  بیشتر