دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
پایش پاسخهای استرسی و التهابی سیستمیک متعاقب پروتکل تمرینی آکسفورد با و بدون مکمل گیاهی زنجبیل در مردان ورزشکار 2

ولی اله دبیدی روشن؛ سمانه افشان

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدهکراتین کیناز ،(HSP) هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر مکمل ضد التهابی زنجبیل بر تغییرات مقادیر پروتئین شوک گرماییبه ترتیب به عنوان مارکرهای استرس سلولی، آسیب سلولی و مارکر التهابی متعاقب (CRP) C و پروتئین واکنش پذیر (CK)اجرای پروتکل تمرینی قدرتی به روش آکسفورد (الگوی باردهی کاهنده) در مردان جوان والیبالیست بود.روششناسی: 20 مرد ورزشکار ...  بیشتر