دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
فیزیولوژی ورزشی (عمومی)
تأثیر تمرینات هوازی و مصرف ویتامین B6 و امگا3 بر بیان ژن‌های وابسته به اتوفاژی ناشی از اندومتریوز در موش‌های ماده

زهرا رضائی؛ پروین فرزانگی؛ هاجر عباس زاده

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 24-35

https://doi.org/10.48308/joeppa.2023.103530

چکیده
  زمینه و هدف: اندومتریوز یک بیماری التهابی وابسته به استروژن است که 5-10 درصد زنان را در سن باروری تحت تأثیر قرار می‌دهد. در پاتوژنز بیماری اندومتریوز مسیرهای سلولی گوناگونی درگیرند. یکی از این مسیرها اتوفاژی است. اتوفاژی یک فرایند برنامه‌ریزی‌شده از نظر ژنتیکی و تکاملی حفاظت‌شده است که پروتئین‌های سلولی با عمر طولانی و ارگانل‌ها ...  بیشتر

اثر شانزده هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال غیرفعال

هاجر عباس زاده صورتی؛ خسرو ابراهیم؛ حجت الله نیک بخت

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدههدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر 16 هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال39 سال)، که هیچ گونه /375±3/ غیرفعال بود. روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 16 نفر از زنان میانسال غیر فعال ( 667فعالیت بدنی منظمی نداشتند، بطور انتخابی به عنوان آزمودنیهای تحقیق انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تجربی ( 9 نفر) و کنترل ...  بیشتر