دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثر شانزده هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال غیرفعال

هاجر عباس زاده صورتی؛ خسرو ابراهیم؛ حجت الله نیک بخت

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدههدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر 16 هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال39 سال)، که هیچ گونه /375±3/ غیرفعال بود. روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 16 نفر از زنان میانسال غیر فعال ( 667فعالیت بدنی منظمی نداشتند، بطور انتخابی به عنوان آزمودنیهای تحقیق انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تجربی ( 9 نفر) و کنترل ...  بیشتر