اثرحاد کشش ایستا و پویا پیش از فعالیت زیر بیشینه بر اقتصاد دویدن و برخی عوامل همودینامیکی در مردان فوتبالیست

حسین رادفر؛ ندا خالدی؛ حمید رجبی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدههدف تحقیق: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعیین اثر حاد کشش ایستا و پویا پیش از فعالیت زیر بیشینه بر اقتصاد دویدن و برخی عواملهمودینامیکی در مردان فوتبالیست بود. روش تحقیق: بدین منظور 12 فوتبالیست شرکت کننده در رقابت های فوتبال ارتش جمهوری اسلامی(BMI) 8 درصد؛ شاخص توده بدن /7 ±1/ 69 کیلوگرم؛ چربی 12 /75 ±3/ 175 سانتی متر؛ وزن، 95 ±6/ 21 سال؛ قد، 11 /08 ...  بیشتر