دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر پپتید YY در زنان چاق غیر فعال

محمدرضا اسد؛ علی آهور؛ مهناز نجفی؛ ناهید اسماعیلی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  هدف: پپتیدYY، پپتید روده ای است که در تنظیم دریافت غذا نقش اساسی دارد. با این حال تغییرات پپتیدYY پس از سازگاری با تمرینات مقاومتی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی پپتیدYY ناشتایی در زنان چاق غیر فعال بود. روش‌شناسی: در این راستا 24 نفر زن چاق با میانگین سن (24/2 ±08/33  سال) ...  بیشتر