دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر فعالیت تمرینی شدید بر بیان ژنی آنزیم کاتالاز لنفوسیتی بازیکنان فوتبال

محسن اکبر پور؛ حمید امینی؛ جواد آقازاده؛ احترام عیسی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  هدف: مطالعات نشان داده است که تمرینات ورزشی شدید با افزایش سطح رادیکال های آزاد و ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو همراه است، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت تمرینی شدید بر تغییرات بیان ژنی آنزیم کاتالاز لنفوسیتی در بازیکنان فوتبال بود. روش شناسی: در این پژوهش 9  نفر فوتبالیست جوان آماتور (16-18سال) از میان بازیکنانی که داوطلب شرکت ...  بیشتر