تاثیر فعالیت تمرینی شدید بر بیان ژنی آنزیم کاتالاز لنفوسیتی بازیکنان فوتبال

محسن اکبر پور؛ حمید امینی؛ جواد آقازاده؛ احترام عیسی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1393

چکیده
  هدف: مطالعات نشان داده است که تمرینات ورزشی شدید با افزایش سطح رادیکال های آزاد و ایجاد شرایط استرس اکسیداتیو همراه است، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت تمرینی شدید بر تغییرات بیان ژنی آنزیم کاتالاز لنفوسیتی در بازیکنان فوتبال بود. روش شناسی: در این پژوهش 9  نفر فوتبالیست جوان آماتور (16-18سال) از میان بازیکنانی که داوطلب شرکت ...  بیشتر