دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثر یک دوره کوتاه‌مدت تمرین مقاومتی دایره‌ای بر فیبرینوژن و ویسکوزیته پلاسما، و برخی پارامترهای پلاکت خون دختران جوان دانشگاهی

سید مرتضی طیبی؛ محدثه اخوان زنجانی؛ عباس قنبری نیاکی؛ علیرضا قنبری

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 89-96

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 7 جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر فیبرینوژن پلاسما، ویسکوزیته پلاسما و برخی از پارامترهای پلاکت خون در دختران دانشگاهی بود. روش: تعداد 20 دانشجوی تربیت‌بدنی دختر که در فاز لوتئال از دوره قائدگی خود قرار داشتند، توسط فراخوان انتخاب و (به دلیل ریزش نمونه‌ها طی تحقیق) بطور تصادفی در دو گروه 9 و 8 نفره تمرین ...  بیشتر