دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر بی‌خوابی بر عوامل آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی در مردان فعال دانشگاهی

سعید دباغ نیکو خصلت؛ وحید ساری صراف؛ مسعود عبدالله پور

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1139-1148

چکیده
  مقدمه: خواب یک جنبۀ مهم زندگی است که بر بیشتر عملکرد‌های روزانۀ زندگی تأثیر می‌گذارد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 12 ساعت بی‌خوابی (30 ساعت بیداری) بر عوامل آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی شامل: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی‌تنفسی، انعطاف‌پذیری و ترکیب­بدن مردان فعال دانشگاهی بود. روش شناسی: 32 مرد فعال دانشگاهی ...  بیشتر