ثرهشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی لیپوکالین 2، انسولین، گلوکز و میزان مقاومت به انسولین در زنان چاق

مریم جعفر زاده دهنوی؛ محمد رضا کوردی؛ مهدی هدایتی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1157-1166

چکیده
  هدف: چاقی با بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی و متابولیکی از جمله مقاومت به انسولین مرتبط است. اخیرًا نشان داده شده است که لیپوکالین2(NGAL) به عنوان یک آدیپوکین مترشحه از بافت چربی با چاقی و مقاومت به انسولین رابطه دارد. هدف این پژوهش تعیین اثر یک دوره تمرین متناوب هوازی بر سطوح پلاسماییNGAL، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین ( HOMA-IR)در ...  بیشتر