تاثیر کم‌خوابی بر عوامل آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر

زهرا عباسی؛ فرهاد دریا نوش؛ شهرزاد اصغری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 1181-1188

چکیده
  مقدمه: برخی تحقیقات نشان‌دهنده تاثیر کم‌خوابی بر عملکرد ورزشکاران در جنبه‌های مختلف می‌باشد. اما نتایج موجود متفاوت است و همچنین کمتر به تعامل کم‌خوابی با نواخت شبانه روزی توجه کمتری شده‌است. هدف: هدف این تحقیق بررسی اثر چهار ساعت محرومیت از خواب بر برخی عوامل مرتبط با آمادگی حرکتی دختران ورزشکار در صبح و عصر بود. روش‌شناسی: آزمودنی‌های ...  بیشتر