دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
اثر مصرف کوتاه مدت مکملهای HMB و کراتین بر شاخصهای اکسایشی و ضد اکسایشی در افراد تمرین کرده پس از فعالیت مقاومتی حاد

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ کیوان احمدی

دوره 10، شماره 1 ، آذر 1396، ، صفحه 71-78

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف حاد مکمل­های HMB یا کراتین بر شاخص­های اکسایشی و آنتی اکسیدانی در افراد تمرین کرده پس از فعالیت مقاومتی بود.روش شناسی: 10 مرد فعال با میانگین سنی (15/1±20 سال)، قد (82/4±2/172 سانتی متر)، وزن (66/9±9/70 کیلو گرم) و BMI (44/2±04/24 کیلو گرم بر متر مربع) به صورت هدفمند انتخاب و سپس طی یک طرح کارآزمایی بالینی متقاطع به طور ...  بیشتر