تأثیر عصاره چای سبز بر شاخصهای آسیب کبدی )ALT وAST )ناشی از تمرینات تناوبی شدید فوتبالیستهای حرفهای

زهرا منصوری؛ نجمه کیانی؛ فرهاد دریانوش؛ مهدی صمدی؛ وحید حدیدی؛ افسانه حقدل

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 97-106

چکیده
  هدف: تمرینات تناوبی شدید (HIIT (میتواند به کبد آسیب برساند. آیا عصاره چای سبز بهعنوان یک آنتیاکسیدان میتواند اینآسیبهای کبدی را کاهش دهد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر مکمل چای سبز بر دو آنزیم ALT و AST بهعنوان شاخصهایآسیب کبد بعد از تمرینات تناوبی شدید در فوتبالیستهای حرفهای بود.روشها: شانزده نفر فوتبالیست، در قالب یک طرح نیمهتجربی با اندازهگیری ...  بیشتر