بررسی تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح امنتین-1 و شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق غیرفعال

مرتضی سلیمی آوانسر

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 59-68

چکیده
  هدف: امنتین-1 آدیپوکینی است که بیشتر از بافت چربی احشایی امنتال ترشح می شود و رابطه معکوسی با چاقی داشته و در متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها، بیماری های قلبی-عروقی مرتبط با چاقی هم نقش مهمی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر 10 هفته تمرین HIIT بر سطوح امنتین-1 و شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق غیرفعال می باشد. روش شناسی: این تحقیق شامل 28 نفر ...  بیشتر