دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
بررسی تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح امنتین-1 و شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق غیرفعال

مرتضی سلیمی آوانسر

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 59-68

چکیده
  هدف: امنتین-1 آدیپوکینی است که بیشتر از بافت چربی احشایی امنتال ترشح می شود و رابطه معکوسی با چاقی داشته و در متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها، بیماری های قلبی-عروقی مرتبط با چاقی هم نقش مهمی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر 10 هفته تمرین HIIT بر سطوح امنتین-1 و شاخص های ترکیب بدنی مردان چاق غیرفعال می باشد. روش شناسی: این تحقیق شامل 28 نفر ...  بیشتر