بررسی تأثیر 10 هفته تمرین هوازی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون بر میزان پروتئین فاکتور نروتروفیک مشتق شده از مغز(BDNF) در عضلات سلئوس، EDL و عصب سیاتیک موشهای صحرایی نر سالمند

محمدعلی بحرینی پور؛ فریبرز هوانلو؛ سیاوش جوکار؛ حمید نجفی پور

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 59-75

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.59

چکیده
  چکیدههدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر 10 هفته تمرین هوازی کم شدت همراه با محدودیت جریان خون بر میزان پروتئین فاکتور نروتروفیک مشتق شده از مغز(BDNF) در عضلات سلئوس و EDL و همچنین عصب سیاتیک موشهای صحرایی نر سالمند بود.روش تحقیق: 60 موش صحرایی نر کهنسال(23-24 ماه) نژاد ویستار، وزن بین 355 تا 481 گرم بودند که به 6 گروه تصادفی، گروه جراحی(BFR)، گروه ...  بیشتر