بررسی وضعیت مصرف درشت مغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز

پروانه دولت آبادی؛ رامین امیرساسان؛ وحید ساری صراف

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 107-116

چکیده
  هدف: مسابقات پارالمپیک مهمترین مسابقات ورزشی جهان برای افراد کمتوان جسمی است. حضور در رقابتهای ورزشی و عملکرد عالینیازمند جنبههای متفاوتی از جمله تغذیه صحیح است. به نظر میرسد الگوی تغذیهای ورزشکاران، بهویژه ورزشکاران پارالمپیک صحیح نیست.هدف از این پژوهش بررسی وضعیت مصرف درشتمغذیها و هزینه انرژی ورزشکاران نخبه پارالمپیک شهر تبریز ...  بیشتر