دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
نقش ورزش در بهبود سیستم ایمنی و بیماری همه گیر کرونا (COVID-19) و ارائه دستورالعمل‌ها‌ی ورزشی مرتبط

سجاد احمدی زاد؛ مینو باسامی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.1

چکیده
  ویروس جدید کرونا که شیوع آن از چین شروع شده و بعنوان سندروم تنفسی حاد شدید ویروس کرونای 2 (SARS-CoV-2) شناخته شده است، بیماری ویروس کرونای 2019 (COVID-19) را ایجاد می‌نماید. با توجه به همه گیر بودن ویروس کرونا (COVID-19) و شیوع سریع آن، نگرانی‌ها‌یی را برای گروه‌ها‌ی مختلف بویژه افراد سالمند و افراد دارای بیماری‌ها‌ی جانبی ایجاد نموده است. با توجه ...  بیشتر

پاسخهای متابولیکی به هایپرگلیسمی طی فعالیت ورزشی در مردان سالمند

مینو باسامی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 59-72

چکیده
  هدف: این تحقیق برای تعیین پاسخهای متابولیکی به تزریق گلوکز )هایپرگلیسمی( طی فعالیت ورزشی در مردان سالمند طراحیشد.روشها: هشت مرد سالم )میانگین سن 2/5±3/63 سال( داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و در دو جلسه مجزا به فاصلهیک هفته به آزمایشگاه فیزیولوژی مراجعه کردند. آزمودنیها در هر جلسه 40 دقیقه فعالیت ورزشی روی دوچرخه با 60 درصدحداکثر اکسیژن ...  بیشتر