دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
مقایسه پاسخ برونکواسپاسم به هوای معتدل و سرد به دنبال اجرای فعالیت ورزشی زیر بیشینه توسط ایمپالس اوسیلومتر

مصطفی مرادی؛ فرهاد عظیمی؛ مجتبی مرادی

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 89-100

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.89

چکیده
  هدف: ایمپالس اوسیلومتر به عنوان روشی غیرمستقیم در ارزیابی تغییرات راه­های تنفسی ناشی از ورزش، در مقایسه با اسپیرومتر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه پاسخ راه­های هوائی به یک جلسه فعالیت ورزشی زیربیشینه در هوای معتدل و سرد  و رابطه داده­های ایمپالس اوسیلومتر با اسپیرومتر می­باشد. روش­شناسی : 18 مرد ...  بیشتر