تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی استرادیول، گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی و ترکیب بدن در زنان پیش یائسه دارای اضافه وزن

ماندانا غلامی؛ ریحانه تطهیری مقدم

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 31-43

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.31

چکیده
  هدف: از بین هورمون های مهم جنسی که تغییرات در غلظت آنها با پاتوژنز بیماری های مختلف مرتبط است، می توان بهگلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی ) SHBG ( و استرادیول اشاره کرد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفتهتمرین مقاومتی منتخب بر سطوح سرمی استرادیول، SHBG و ترکیب بدن در زنان پیش یائسه دارای اضافه وزن بود.روشها: بیست زن پیش یائسه دارای اضافه ...  بیشتر