دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCOX-2 و p53 کولورکتال موش های صحرایی ویستار نر

بابی سان عسکری؛ ناهید بیژه؛ امیر رشیدلمیر

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 115-127

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.115

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تزریق IGF-1 و تمرین مقاومتی بر بیان ژن هایCox-2 و p53 در بافت کولورکتال موش های صحرایی نر بود. روش شناسی: در مجموع 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه شامل: تزریق سالین (کنترل)، تمرین مقاومتی+ تزریق سالین (تمرین)، تمرین مقاومتی+تزریق IGF-1 (ترکیبی)، تزریق IGF-1 (تزریق) تقسیم شدند. پروتکل ...  بیشتر