بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح سولفید هیدروژن در هیپوکمپ رت‌های نر نژاد ویستار

فرهاد عظیمی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ فرناز سیفی؛ رقیه افرونده

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.89

چکیده
  هدف: سولفید هیدروژن نقش مهمی در عملکردهای فیزیولوژیکی بدن دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاًثیر چهار هفته تمرین هوازی ویژه بر سطوح H2S و mRNA های آنزیم های CBS و SAM در هیپوکمپ رت­های نر نژاد ویستار بود. روش­شناسی: 14 سر رت نر نژاد ویستار ( با سن 8 هفتگی با میانگین وزنی 20±195)، به طور تصادفی در دو گروه کنترل و گروه تمرین هوازی قرار گرفتند. گروه ...  بیشتر