تأثیر ۱۶ هفته تمرین استقامتی شدید بر تغییرات ساختاری بطن راست موشهای ۱ صحرایی نر نژاد ویستار

حسین برزگری مروست؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 95-107

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.95

چکیده
  هدف: فعالیت ورزشی استقامتی شدید ممکن است در طولانی­مدت باعث ایجاد فیبروز قلبی شود. هدف از این مطالعه بررسی اینکه آیا انجام فعالیت ورزشی استقامتی شدید و طولانی مدت می تواند منجر به ایجاد تغییرات ساختاری پاتولوژیک در قلب موش های صحرایی شود. روش ها: تعداد ۱۶ سر موش صحرایی نر بالغ (۴ هفتگی) نژاد ویستار به­صورت تصادفی به دو گروه کنترل ...  بیشتر

تاثیر تمرین تناوبی شدید و تمرین تداومی بر عملکرد سلولهای بنیادی و ظرفیت خود نوزایی سلول های میوکاردموش های صحرایی

ارزو اسکندری شهرابی؛ رحمان سوری؛ سیروس چوبینه؛ زهره مظاهری تیرانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 55-66

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.55

چکیده
  هدف: نشان داده شده که فعالیت ورزشی در بیشتر گونه های جانوری به افزایش و بهبود شاخص­های عملکردی قلبی منجر می شود. به نظر می­رسد که به دنبال انواع فعالیت ورزشی ظرفیت خود نوزایی قلبی از طریق افزایش تشکیل کاردیومیوسیت­های جدید افزایش می­یابد. مطالعه حاضر تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی بر عملکرد سلول های بنیادی و ظرفیت خود نوزایی ...  بیشتر