دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر تمرین شنا و قرارگیری در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK ( بر پاسخ ایمونوهیستوشیمیایی ماکروفاژهای مرتبط با تومور در موش های صحرایی

علی برزگری؛ شادمهر میردار؛ محمد رعنایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 67-79

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.67

چکیده
  هدف: نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK (، یکی از قویترین کارسینوژنهای تنباکو است که با تغییر در آزادسازیماکروفاژهای مرتبط با تومور ) TAM ( در القای سرطان ریه مؤثر است. هدف از این مقاله، تأثیر تمرین شنا و قرارگیریدر معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK ( بر پاسخ ایمونوهیستوشیمیایی ماکروفاژهای مرتبط با تومور درموشهای صحرایی است.روشها: ...  بیشتر