تاثیر تمرین شنا و قرارگیری در معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK ( بر پاسخ ایمونوهیستوشیمیایی ماکروفاژهای مرتبط با تومور در موش های صحرایی

علی برزگری؛ شادمهر میردار؛ محمد رعنایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 67-79

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.67

چکیده
  هدف: نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK (، یکی از قویترین کارسینوژنهای تنباکو است که با تغییر در آزادسازیماکروفاژهای مرتبط با تومور ) TAM ( در القای سرطان ریه مؤثر است. هدف از این مقاله، تأثیر تمرین شنا و قرارگیریدر معرض نیتروز آمین کتون مشتق از تنباکو ) NNK ( بر پاسخ ایمونوهیستوشیمیایی ماکروفاژهای مرتبط با تومور درموشهای صحرایی است.روشها: ...  بیشتر