تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط برMicroRNA های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش‌های سالمند نژاد ویستار

مهدی طاهری گندمانی؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ روح الله همتی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 119-135

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.119

چکیده
  هدف: سالمندی با اختلالات عمومی در متابولیسم چربی و عوامل التهابی همراه است که به آترواسکروز منجر میشود.هدف از این مقاله، بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر MicroRNA های مرتبط با انتقال معکوسکلسترول در موش های سالمند است.روش ها: سی سر موش صحرایی نر نژاد ویستار مسن ) 23 ماهه(، به صورت تصادفی براساس وزن موشها در شروعپژوهش در دو ...  بیشتر