دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط برMicroRNA های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش‌های سالمند نژاد ویستار

مهدی طاهری گندمانی؛ محمد فرامرزی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ روح الله همتی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 119-135

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.119

چکیده
  هدف: سالمندی با اختلالات عمومی در متابولیسم چربی و عوامل التهابی همراه است که به آترواسکروز منجر میشود.هدف از این مقاله، بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر MicroRNA های مرتبط با انتقال معکوسکلسترول در موش های سالمند است.روش ها: سی سر موش صحرایی نر نژاد ویستار مسن ) 23 ماهه(، به صورت تصادفی براساس وزن موشها در شروعپژوهش در دو ...  بیشتر