اثر هشت هفته تمرین هوازی متوسط بر فشار خون، سطوح سرمی نیتریک اکساید و آپلین زنان میانسال مبتلا به پیش فشار خونی

لیلا حجت الاسلامی؛ وحید تادیبی؛ ناصر بهپور

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 107-118

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.2.107

چکیده
  هدف: فشار خون یکی از عوامل ایجاد بیماری های قلبی  عروقی می باشد که سلامت افراد جامعه را تحت تأثیر قرارمی دهد. هدف از این مقاله، بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی متوسط بر فشار خون، نیتریک اکساید و آپلین در زنان مبتلابه پیش پرفشاری خون است.روش ها: بیست و چهار زن 30 تا 45 ساله مبتلاء به پیش پرفشاری خون )فشار 139 روی 89 (، به طور تصادفی به دوگروه هوازی ...  بیشتر