دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر یک دورۀ کوتاه‌مدت مکمل‌دهی ویتامین D بر عملکرد ریوی و عوامل آمادگی جسمانی کشتی‌گیران نوجوان

هیرش نوری؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ ناصر رستم زاده

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 97-109

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.97

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دورۀ کوتاه‌مدت مکمل‌دهی ویتامین D بر عملکرد ریوی و عوامل آمادگی جسمانی کشتی‌گیران نوجوان بود.روش‌ها: 36 کشتی‌گیر نوجوان داوطلب (سن 8/0 ±18/16 سال، قد 7/5±5/171 سانتی‌متر، وزن 36/6±2/64 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدنی 75/1±6/21 (کیلوگرم بر متر مربع)، تودۀ چربی 82/1±9/8 درصد) به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی ...  بیشتر