دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر دو ماه برنامۀ تمرینی منتخب پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس

جلیل رئیسی؛ مینا قندهاری؛ سید محمد مرندی؛ مسعود اعتمادی فر

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 33-43

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.2.33

چکیده
  هدف: امروزه شناسایی و طراحی مداخلات تمرینی آموزشی، کم‌هزینه و قابل دسترس برای بیماران به‌ویژه افراد مبتلا به ام.اس، ضروری به‌نظر می‌رسد .یک رویکرد بالقوه ممکن است آموزش تمرین هدفمند از طریق رسانه‌هایی مانند لوح فشرده باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر دو ماه برنامۀ تمرینی پیلاتس با لوح فشرده و نظارت مربی بر SPPB زنان مبتلا به ام.اس بود.روش‌ها: ...  بیشتر