تأثیر ۱۶ هفته تمرین استقامتی شدید بر تغییرات ساختاری بطن راست موشهای ۱ صحرایی نر نژاد ویستار

حسین برزگری مروست؛ سیروس چوبینه؛ رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 95-107

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.95

چکیده
  هدف: فعالیت ورزشی استقامتی شدید ممکن است در طولانی­مدت باعث ایجاد فیبروز قلبی شود. هدف از این مطالعه بررسی اینکه آیا انجام فعالیت ورزشی استقامتی شدید و طولانی مدت می تواند منجر به ایجاد تغییرات ساختاری پاتولوژیک در قلب موش های صحرایی شود. روش ها: تعداد ۱۶ سر موش صحرایی نر بالغ (۴ هفتگی) نژاد ویستار به­صورت تصادفی به دو گروه کنترل ...  بیشتر