تأثیر شش هفته تمرین اجباری و اختیاری پیش‌آماده‌سازی بر بیان برخی مولکول‌های چسبان مؤثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش‌های ام اس روش EAE

محمدرضا رحمتی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.57

چکیده
  هدف: حدود 5/2 میلیون نفر در سراسر جهان به مولتیپل اسکلروزیس، بیماری مزمن عصبی-التهابی مغز و نخاع، مبتلا هستند که علت شایع ناتوانی جسمی جدی در جوانان، به‌ویژه زنان است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فعالیت اختیاری و اجباری پیش از القای EAE بر بیان مقادیر مولکول‌های چسبان (ICAM-1 و VCAM-1) مؤثر بر نفوذپذیری سد خونی-مغزی در موش‌های مادة C57BL/6 است.روش‌ها: ...  بیشتر