دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
رابطۀ مدت زمان تحت تنش عضله در تمرین مقاومتی با عوامل مؤثر در رگ‌زایی دختران غیرفعال

راضیه شیری؛ مهسا عبدی؛ صادق امانی شلمزاری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 97-106

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.1.97

چکیده
   هدف: از جمله تغییراتی که هنگام فعالیت ورزشی در ساختار عروقی عضلۀ اسکلتی برای رفع شرایط استرسی رخ می‌دهد، فرایند رگ‌زایی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر شش هفته تمرین مقاومتی با مدت زمان تحت تنش متفاوت عضله بر برخی عوامل رشد عروقی سرم دختران غیرفعال انجام گرفت. روش‌ها: 20 دانشجوی ...  بیشتر