دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز زنان فعال

عاطفه باقری؛ علی کاظمی

دوره 11، شماره 1 ، بهمن 1397، ، صفحه 117-128

چکیده
  هدف: در این تحقیق تأثیر هشت هفته تمرین هیپوکسی اینتروال )روش کنترل تنفس( بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتقاز مغز )BDNF )در زنان فعال بررسی شد.روشها: چهارده نفر از زنان فعال بهطور تصادفی در دو گروه کنترل )هفت نفر( و تجربی )هفت نفر( قرارگرفتند. گروه کنترل به مدتهشت هفته دویدن اینتروال را تحت شرایط عادی و گروه تجربی دویدن اینتروال را در شرایط ...  بیشتر