اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایرهای بر سطوح پلاسمایی نورگلین و لپتین در مردان جوان

عباس قنبری نیاکی؛ نجمه رضایی نژاد؛ رستم علیزاده

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر میزان نورگلین و لپتین پلاسما در مردانجوان با وزن معمولی بود.روش ها: به این منظور 45 نفر از دانشجویان پسر 20 الی 24 ساله )با میانگین و انحراف معیار وزنی 63 / 1 ± 10 / 73 کیلوگرم، سن17 / 0±55 / 21 سال و قد 88 / 0 ± 42 / 175 سانتی متر( ساکن خوابگاه، داوطلبانه به 5 گروه )کنترل، ...  بیشتر