کلیدواژه‌ها = BDNF
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک

دوره 9، شماره 1، آذر 1395، صفحه 1313-1324

محسن ابراهیمی؛ پگاه میرزا علی؛ سید محسن آوندی