دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
بررسی رابطه بین آمادگی قلبی تنفسی و نسبت دور کمر به دور لگن با ویژگیهای جسمانی و روانی سندرم پیش قاعدگی در دختران

انسیه شهرجوی حقیقی؛ مریم کوشکی جهرمی

دوره 5، شماره 2 ، مهر 1391

چکیده
  چکیدهزمینه: سندرم پیش قاعدگی شامل علائم متعدد آزاردهنده جسمانی و روانی میباشد که در هفته قبل از قاعدگی آغاز میشوند.برخی از پژوهشها، فعالیتهای منظم جسمانی و هوازی را، به عنوان یک شیوه درمانی غیرداروئی برای این سندرم، توصیهمیکنند. در برخی تحقیقات نیز، به اهمیت دارا بودن توده بدنی سالم در جلوگیری از بروز این سندرم اشاره شده است. هدف ...  بیشتر