نویسنده = بلبلی، لطفعلی
تعداد مقالات: 2
1. کنترل شیمیایی تهویۀ ریوی در فعالیت کوتاه‌مدت منقطع و دورۀ بازیافت

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 57-65

رقیه افرونده؛ معرفت سیاهکوهیان؛ لطفعلی بلبلی؛ رضوان شمسی


2. مقایسه نقطه شکست ضربان قلب به روش S.Dmax با آستانه تهویهای در مردان غیرفعال

دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-138

مهدی اسبرزاده؛ معرفت سیاه کوهیان؛ لطفعلی بلبلی