اثر تمرین استقامتی بر بیان میر 196 و میر 133 در بافت چربی سفید زیر پوستی در موش های صحرایی نژاد ویستار

سعید دانش یار؛ محمدرضا کردی؛ مهدی کدیور؛ سمانه افشاری

دوره 12، شماره 1 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.52547/joeppa.12.1.1

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین استقامتی بر بیان میر-196 و میر-133 (miR-196a , miR-133a) در بافت چربی سفید زیر پوستی است. روش شناسی: 16 موش صحرایی نژاد ویستار به صورت تصادفی به دو گروه؛ 1)کنترل (تعداد:هشت) و 2) تمرین استقامتی (تعداد:هشت) تقسیم شدند. موش­های گروه­های تمرینی، به مدت هشت هفته، تحت تمرین استقامتی تداومی بر روی نوارگردان قرار گرفتند. ...  بیشتر