مقایسۀ اثر تمرینات با تختۀ تعادل و پیلاتس و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

معصومه محمدی ارانی؛ نادر رهنما

دوره 14، شماره 1 ، مرداد 1400، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.52547/joeppa.14.1.21

چکیده
  هدف: افزایش سن موجب کاهش تعادل ایستا و پویا می شود. هدف این تحقیق مقایسه اثر تمرینات با تخته تعادل و پیلاتس بر ترس از افتادن و کیفیت زندگی زنان سالمند بود.مواد و روش: از بین زنان سالمند واقع در شهر اصفهان، 36 نفر انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه تمرینات پیلاتس (12 نفر)، تمرینات تخته تعادل (12 نفر) و تمرینات ترکیبی (12 نفر) تقسیم شدند. هر گروه تمرینات ...  بیشتر