نویسنده = محمدنژادپناه کندی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرین ترکیبی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و TRF2 مردان جوان غیر فعال

دوره 12، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-105

یحیی محمدنژادپناه کندی؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی