تأثیر روش های تمرین افتراقی و سنتی بر تغییرات الکترومایوگرافی عضلات پایین تنه در اجرا و یادگیری شنای کرال سینه

رها نیک روش؛ سید کاظم موسوی ساداتی؛ ژاله باقرلی؛ محمد علی اصلانخانی

دوره 15، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 76-83

https://doi.org/10.52547/joeppa.15.2.76

چکیده
  هدف: ایجاد تغییر و نوسان در اجزای تمرینی نسبت به تمرین تکراری می‌تواند براساس اصول خودسازماندهی دستگاه، به یادگیری حرکتی بیشتر بیانجامد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش­های تمرین افتراقی و سنتی بر تغییرات الکترومایوگرافی عضلات پایین تنه در اجرا و یادگیری شنای کرال سینه بود.روش­ها: در این پژوهش 36 شناگر 20 تا 25 سال که هیچ‌گونه ...  بیشتر