کلیدواژه‌ها = انسولین
تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1392

هاجر فاضلی؛ حمید رجبی؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ هاشم خدادادی


مقایسه تأثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید و تداومی آهسته بر مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه‌وزن

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1390

منصور قاسمی کرم؛ علیرضا سلیمی آوانسرا؛ سجاد احمدی زاد