پاسخ‌های هایپرتروفی و هورمونی به یک جلسه تمرین مقاومتی با دو پروتکل متفاوت در مردان دوندة سرعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تمرین مقاومتی برنامه‌ای مؤثر برای ایجاد سازگاری‌های هورمونی، عملکردی و ساختاری است که دستکاری متغیرهای آن موجب القای سازگاری‌های متفاوتی می‌شود. تغییر در میزان ترشح و سطح سرمی هورمون‌ها بر اثر تمرین مقاومتی اصلی‌ترین عامل در ساخت پروتئین و هایپرتروفی عضلات اسکلتی است و این تغییرات هورمونی موجب سازگاری‌های حاد و مزمن در سطح مقطع عضله می‌شود، بنابراین هدف این پژوهش بررسی پاسخ‌های هایپرتروفی و هورمونی به یک جلسه تمرین مقاومتی با دو شیوة متفاوت در مردان دوندة سرعتی بود.
مواد و روش‌ها: بدین‌منظور ۴۵ داوطلب مرد دونده (سن ۱/۷ ± ۲۱ سال، وزن ۳۵/۴ ± ۵/۶۷ کیلوگرم و شاخص تودة بدن ۰۳/۱ ± ۲۲ کیلوگرم بر متر مربع) به‌صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره (گروه تمرینی با بار زیاد، گروه تمرینی با بار کم و گروه کنترل) تقسیم شدند. شیوة تمرین شامل هفت حرکت (پرس سینه با هالتر، پرس پا، جلوبازو هالتر، پرس شانة ایستاده با هالتر، پشت پا ماشین، زیر بغل سیم و پشت‌بازو ماشین) هر حرکت سه نوبت با شدت۷۰ درصد یک تکرار بیشینه، تکرار تا سر حد خستگی برای گروه تمرینی با بار زیاد، هفت حرکت (پرس سینه با هالتر، پرس پا، جلوبازو هالتر، پرس شانة ایستاده با هالتر، پشت پا ماشین، زیر بغل سیم و پشت‌بازو ماشین)، هر حرکت سه نوبت با شدت ۳۰ درصد یک تکرار بیشینه، تکرار تا سر حد خستگی برای گروه تمرینی با بار کم و بدون فعالیت برای گروه کنترل بود. ضخامت عضلات دوسر بازو و پهن خارجی و سطوح سرمی هورمون‌های کورتیزول، IGF-1 و تستوسترون در دو مرحله (پیش‌آزمون و نیم ساعت پس از یک جلسه تمرین) اندازه‌گیری شد. آزمون‌های شاپیروویلک و لوین به‌ترتیب برای تأیید طبیعی بودن توزیع داده‌ها و همگنی واریانس‌ها انجام گرفت.
نتایج: نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که غلظت پلاسمایی تستوسترون (0۰5/۰=P)، IGF-1 (0۰4/۰=P)، کورتیزول (۰0۲/۰=P)،T/C  (۰۰۱/۰>P)، ضخامت عضلة دوسر بازو (۰۰۱/۰>P) و ضخامت عضلة پهن جانبی (۰۰۱/۰>P) فقط در گروه تمرینی با بار زیاد نسبت به پیش‌آزمون افزایش یافت. همچنین نتایج آنوا و آزمون تعقیبی بن‌فرونی نشان داد که میانگین غلظت پلاسمایی تستوسترون، IGF-1، کورتیزول،T/C ، ضخامت عضلة دوسر بازو و عضلة پهن جانبی در گروه تمرینی با بار زیاد نسبت به گروه تمرینی با بار کم (۰۵/۰≥P) و گروه کنترل (0۵/۰≥P) در پس‌آزمون به‌طور معناداری بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: تمرین مقاومتی با شدت ۳۰ درصد یک تکرار بیشینه تغییر معناداری در سطح سرمی هورمون‌ها و هایپرتروفی ایجاد نکرد و به‌نظر می‌رسد که هایپرترفی ایجادشده پس از یک جلسه تمرین مقاومتی حاد با شدت ۷۰ درصد یک تکرار بیشینه (و با تکرارهایی تا رسیدن به خستگی) ناشی از تغییرات هورمونی به‌دلیل فشار متابولیک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hypertrophic and hormonal responses to one session of resistance training with two different protocols in men’s sprint runner

نویسندگان [English]

 • Diyar Mohammed Ali Albajalan
 • Naser Rostamzadeh
 • Daruush sheikholeslamivatani
Department of physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Resistance training (RT) is an effective program for creating hormonal, functional and structural adaptations, so that manipulation of its variables induces different adaptations. Change in the secretion rate and serum level of hormones due to resistance activity is the main factor in protein synthesis and hypertrophy of skeletal muscles, so the purpose of this study was to investigate hypertrophic and hormonal responses to a session of resistance training with two different protocols in men’s sprint runner.
Material and Methods: 45 men volunteers (age: 21± 1.7 year, weight: 67.5± 4.35 kg and BMI: 22 ± 1.03 kg/m2) were randomly divided into three groups of 15 people (high-load training, low-load training and control). The training protocol includes seven movements (chest press with barbell, leg extension, biceps barbell, standing shoulder press with barbell, seated leg machine, lat pull down and triceps machine), three sets with 70% 1-RM to failure for training group with high load, seven movements (chest press with barbell, leg extension, biceps barbell, standing shoulder press with barbell, Seated leg machine, lat pull down and triceps machine), three sets with 30% 1-RM to failure for training group with low load, and no activity for control group. Thickness of biceps and vastus lateralis and serum levels of cortisol, IGF-1, testosterone hormones and testosterone/cortisol (T/C) ratio were measured at two stages (pre-test and 30 minute after the RT). The Shapiro–Wilk and the Levine tests were performed to confirm the normality of data distribution and the homogeneity of variances, respectively.
Results: The result of paired-sample t test showed serum concentration of testosterone (P=0.005), IGF-1 (P=0.004), cortisol (P=0.020), T/C (P<0.001), thickness of biceps (P=0.001) and thickness of vastus lateralis (P=0.001) were increased only in RT group with high load compared to the pre-test. Also, the results of ANOVA and Bonferronis post hoc test showed the mean of serum concentration of testosterone, IGF-1, cortisol, T/C, thickness of biceps and vastus lateralis in high-load training group was significantly higher than the low-load training (P ≤ 0.05) and control (P ≤ 0.05) groups in the post-test.
Conclusion: Although one session of resistance training with an intensity of 30% of 1RM did not cause a significant change in the serum level of hormones and hypertrophy, it seems that hypertrophy produced after a 70% of 1-RM acute resistance training protocol (and with repetition to failure) appears to be due to hormonal changes due to metabolic stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Testosterone
 • Cortisol
 • Resistance exercise
 • IGF-1
 • Muscle thickness
 1. Jones AM. A five year physiological case study of an Olympic runner. British journal of sports medicine. 1998;32(1):39-43.
 2. Johnston RE, Quinn TJ, Kertzer R, Vroman NB. Strength training in female distance runners: impact on running economy. Journalof Strength and Conditioning Research. 1997;11(4):224-9.
 3. Barnes KR, Hopkins WG, Mcguigan MR, Northuis ME, Kilding AE. Effects of resistance training on running economy and cross-country performance. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2013. 45 (12): 2322–2331.
 4. Tanaka H, Swensen T. Impact of resistance training on endurance performance. Sports medicine. 1998;25(3):191-200.
 5. Mayhew DL, Hornberger TA, Lincoln HC, Bamman MM. Eukaryotic initiation factor 2B epsilon induces cap-dependent translation and skeletal muscle hypertrophy. The Journal of physiology.2011;589(12):3023-37.
 6. Pareja‐Blanco F, Alcazar J, Cornejo‐Daza PJ, Sánchez‐Valdepeñas J, Rodriguez‐Lopez C, Hidalgo‐de Mora J, Sánchez‐Moreno M, Bachero‐Mena B, Alegre LM, Ortega‐Becerra M. Effects of velocity loss in the bench press exercise on strength gains, neuromuscular adaptations, and muscle hypertrophy. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2020 Nov;30(11):2154-66.
 7. Nemati J, Samadi M, Hadidi V, Macintash B. Effect of resistance training on mTOR and P70S6K Signaling pathway in skeletal muscle of rats. Journalof Sport and Exercise Physiology. 2015:1149-1156.(In Persian).
 8. Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. Journal of sports sciences. 2017;35(11):1073-82.
 9. Foroutan Y, Behpour N, Tadibi V, Daneshyar S. The effect of strength training at different times of stress on some physiological and hormonal indicators in untrained men. Journalof Sport and Exercise Physiology. 2020;13(1):40-56. .(In Persian).
 10. Schoenfeld BJ, Peterson MD, Ogborn D, Contreras B, Sonmez GT. Effects of low-vs. high-load resistance training on muscle strength and hypertrophy in well-trained men. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2015;29(10):2954-63.
 11. Kraemer W, Adams K, Cafarelli E, Dudley G, Dooly C, Feigenbaum M, et al. American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Med Sci Sports Exerc. 2002;34(2):364-80.
 12. Henneman E, Somjen G, Carpenter DO. Functional significance of cell size in spinal motoneurons. Journal of neurophysiology. 1965;28(3):560-80.
 13. Sterczala AJ, Miller JD, Dimmick HL, Wray ME, Trevino MA, Herda TJ. Eight weeks of resistance training increases strength, muscle cross-sectional area and motor unit size, but does not alter firing rates in the vastus lateralis. European journal of applied physiology. 2020;120(1):281-94.
 14. Burd NA, WestDW, Staples AW, Atherton PJ, Baker JM, Moore DR, et al. Low-load high volume resistance exercise stimulates muscle protein synthesis more than high-load low volume resistance exercise in young men. PloS one. 2010;5(8):e12033.
 15. Toigo M, Boutellier U. New fundamental resistance exercise determinants of molecular and cellular muscle adaptations. European journal of applied physiology. 2006;97(6):643-63.
 16. Damas F, Phillips S, Vechin FC, Ugrinowitsch C. A review of resistance training-induced changes inskeletal muscle protein synthesis and their contribution to hypertrophy. Sports medicine. 2015;45(6):801-7.
 17. Tang JE, Perco JG, Moore DR, Wilkinson SB, Phillips SM. Resistance training alters the response of fed state mixed muscle protein synthesis inyoung men. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2008;294(1):R172-R8.
 18. Chen H-L, Nosaka K, Pearce AJ, Chen TC. Two maximal isometric contractions attenuate the magnitude of eccentric exercise-induced muscledamage. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2012;37(4):680-9.
 19. Roberts MD, Haun CT, Vann CG, Osburn SC, Young KC. Sarcoplasmic hypertrophy in skeletal muscle: A scientific “unicorn” or resistance training adaptation? Frontiers in Physiology. 2020;11:816.
 20. Kraemer WJ, Ratamess NA, Nindl BC. Recovery responses of testosterone, growth hormone, and IGF-1 after resistance exercise. Journal of Applied Physiology. 2017;122(3):549-58.
 21. Yasuda T, Fukumura K, Iida H, Nakajima T. Effect of low-load resistance exercise with and without blood flow restriction to volitional fatigue on muscle swelling. European journal of applied physiology. 2015;115(5):919-26.
 22. Damas F, Phillips SM, Lixandrão ME, Vechin FC, Libardi CA, Roschel H, et al. Early resistance training-induced increases in muscle cross-sectional area are concomitant with edema-induced muscle swelling. European journal of applied physiology. 2016;116(1):49-56.
 23. Jenkins ND, Housh TJ, Bergstrom HC, Cochrane KC, Hill EC, Smith CM, et al. Muscle activation during three sets to failure at 80 vs. 30% 1RM resistance exercise. European journal of applied physiology. 2015;115(11):2335-47.
 24. Bellamy LM, Joanisse S, Grubb A, Mitchell CJ, McKay BR, Phillips SM, et al. The acute satellite cellresponse and skeletal muscle hypertrophy following resistance training. PloS one. 2014;9(10):e109739.
 25. Hirono T, Ikezoe T, Taniguchi M, Tanaka H, Saeki J, Yagi M, et al. Relationship between muscle swelling and hypertrophy induced by resistance training. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2022;36(2):359-64.
 26. Brzycki M. A practical approach to strength training: Contemporary Books; 1995.
 27. Blocquiaux S, Gorski T, Van Roie E, Ramaekers M, Van Thienen R, Nielens H, et al. The effect ofresistance training, detraining and retraining on muscle strength and power, myofibre size, satellite cells and myonuclei in older men. Experimental gerontology. 2020;133:110860.
 28. Sheikholeslami-Vatani D, Ahmadi S, Salavati R. Comparison of the effectsof resistance exercise orders on number of repetitions, serum IGF-1, testosterone and cortisol levels in normal-weight and obese men. Asian journal of sports medicine. 2016;7(1):.
 29. Bottaro M, Martins B, Gentil P, Wagner D. Effects of rest duration between sets of resistance training on acute hormonal responses in trained women. Journal of Science and Medicine in Sport. 2009;12(1):73-8.
 30. Copeland JL, Consitt LA, Tremblay MS. Hormonal responses to endurance and resistance exercise in females aged 19–69 years. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2002;57(4):B158-B65.
 31. Migiano MJ, Vingren JL, Volek JS, Maresh CM, Fragala MS, Ho J-Y, et al. Endocrine response patterns to acute unilateral and bilateral resistance exercise in men. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2010;24(1):128-34.
 32. Jiang Q, Lou K, Hou L, Lu Y, Sun L, Tan SC, et al. The effect of resistance training on serum insulin-like growth factor 1 (IGF-1): a systematic review and meta-analysis. Complementary therapies in medicine. 2020;50:102360.
 33. Kraemer WJ, Ratamess NA. Hormonal responses and adaptations to resistance exercise and training. Sports medicine. 2005;35(4):339-61.
 34. Uchida MC, Bacurau RFP, Navarro F, Pontes Jr FL, Tessuti VD, Moreau RL, et al. Alteration of testosterone: cortisol ratio induced by resistance training in women. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2004;10:165-8.
 35. Wilkinson SB, Tarnopolsky MA, Grant EJ, Correia CE, Phillips SM. Hypertrophy withunilateral resistance exercise occurs without increases in endogenous anabolic hormone concentration. European journal of applied physiology. 2006;98(6):546-55.
 36. Cochrane DJ, Legg SJ, Hooker MJ. The short-term effect of whole-body vibration training onvertical jump, sprint, and agility performance. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2004;18(4):828-32.
 37. Eliakim A, Nemet D, Zaldivar F, McMurray RG, Culler FL, Galassetti P, et al. Reduced exercise-associated response of the GH-IGF-I axisand catecholamines in obese children and adolescents. Journal of Applied Physiology. 2006;100(5):1630-7.
 38. Gharahdaghi N, Phillips BE, Szewczyk NJ, Smith K, Wilkinson DJ, Atherton PJ. Links Between Testosterone, Oestrogen, and the Growth Hormone/Insulin-Like Growth Factor Axis and Resistance Exercise Muscle Adaptations. Frontiers in Physiology. 2021;11:1814.
 39. Smilios I, Pilianidis T, Karamouzis M, Tokmakidis SP. Hormonal responses after various resistance exercise protocols. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2003;35(4):644-54.
 40. Nascimento MAD, Gerage AM, Silva DRPD, Ribeiro AS, Machado DGDS, Pina FLC, et al. Effect of resistance training with different frequencies and subsequent detraining on muscle mass and appendicular lean soft tissue, IGF-1, and testosterone in older women. European journal of sport science. 2019;19(2):199-207.
 41. Kurina LM, Weiss LA, Graves SW, Parry R, Williams GH, Abney M, et al. Sex differences in the genetic basis of morning serum cortisol levels: genome-wide screen identifies two novel loci specific to women. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2005;90(8):4747-52.
 42. Taniguchi M, Yamada Y, Ichihashi N. Acute effect of multiple sets of fatiguing resistance exercise on muscle thickness, echo intensity, and extracellular-to-intracellular water ratio. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2020;45(2):213-9.
 43. Phillips SM, Tipton KD, Aarsland A, Wolf SE, Wolfe RR. Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans. American journal of physiology-endocrinology and metabolism. 1997;273(1):E99-E107.
 44. Bird SP, Tarpenning KM, Marino FE. Designing resistance training programmes to enhance muscular fitness. Sports medicine. 2005;35(10):841-51.
 45. Schoenfeld BJ, Contreras B, Willardson JM, Fontana F, Tiryaki-Sonmez G. Muscle activation during low-versus high-load resistance training in well-trained men. European journal of applied physiology. 2014;114(12):2491-7.
 46. de Freitas MC, Gerosa-Neto J, Zanchi NE, Lira FS, Rossi FE. Role of metabolic stress for enhancing muscle adaptations: Practical applications. World journal of methodology. 2017;7(2):46.
 • تاریخ دریافت: 30 آبان 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 06 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 07 اردیبهشت 1402
 • تاریخ انتشار: 01 تیر 1402