دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 8 (1394)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
مقایسه قدرت ایزوکنتیک و ایزومتریک عضلات زانو بازیکنان نخبه، زیر نخبه و آماتور فوتبال ایران

پریسا نمازی؛ مصطفی زارعی؛ فریبرز هوانلو؛ محمد هادی قاسمی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 79-88

https://doi.org/10.52547/joeppa.13.1.79

چکیده
  هدف: قدرت عضلانی برای اجرای بسیاری از حرکات و مهارت‌ها در فوتبال لازم است. در بسیاری از مطالعات، نشان داده شده است که قدرت عضلات کیفیت انجام مهارت‌های ورزشی را افزایش می‌دهد. اما، در مطالعات اندکی قدرت بازیکنان در سطوح مختلف مقایسه شده است. بنابراین، در پژوهش حاضر تلاش شده است مقایسة قدرت ایزوکنتیکی و ایزومتری عضلات زانوی بازیکنان ...  بیشتر